SALET logo
Jaga positiivset kogemust

Toome sinuni EASi koostatud ülevaateid, statistikat ning uurimusi turismi valdkonnas.

 

Eesti ja Euroopa Turism 2015:

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 2015.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer, jaan. 2016). Seega on perioodil 2010- 2015 kõigil aastatel välisreisid maailmas kasvanud 4% või veidi rohkem. Eesti majutusettevõtetes peatus 2015.a. 3,1 miljonit turisti ehk 0,8% rohkem kui 2014.aastal. Loe siit!

 

Väliskülastajate uuring 2014

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel.

Uuringuga koguti infot väliskülastajate kulutuste, reisieesmärkide, reisitegevuste, külastatud kohtade ja rahulolu kohta. Eesti suuremates piiriületuskohtades küsitleti Eestist lahkuvaid vähemalt 15-aastasi välisriikide elanikke silmast silma intervjuuna kahel perioodil: 1.08-11.09.2014 ja 17.11-14.12.2014. Tulemused on üldistatavad küsitlusperioodidel Eestis käinud väliskülastajatele, ent mitte kõigil hooaegadel Eestis käinud väliskülastajatele. Kahe küsitlusetapi jooksul kokku vastas küsitlusele 9100 inimest, kellest 2/3 ööbis Eestis ja 1/3 tuli üheks päevaks.

Uuringu peamised tulemused: EASi esitlus 26.05.2015

Uuringu peamised tulemused: Statistikaameti artikkel

Uuringutulemused elukohariikide kaupa:

Soome turistid ja ühepäevakülastajad

Rootsi turistid ja ühepäevakülastajad

Norra turistid

Saksa turistid ja ühepäevakülastajad

Suurbritannia turistid

Vene turistid reisi eesmärgi järgi

Vene turistid lahkumiseks kasutatud piiripunkti järgi

Tallinnas, Ida-Virumaal ja Tartumaal ööbinud Vene turistid

Vene ühepäevakülastajad

 

Eesti ja Euroopa Turism 2014:

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 2014.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,7% ehk sama palju, kui kasvas välisturism kogu maailmas ka 2013.aastal. Eesti majutusettevõtetes peatus 2014. aastal 3,1 miljonit sise- ja välisturisti, mis oli 3,6% rohkem kui seni rekordilisel 2013. aastal. Loe siit

 

Uuringud välisriikides:

Eesti on aastaid olnud soomlaste populaarseim reisisiht. Soome Statistikaameti uuringu andmetel tehti 2013.a. Eestisse 2,61 miljonit ühe- või mitmepäevast reisi, mis moodustasid 27% kõigist Soome elanike välisreisidest. Loe siit!

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 2014.a. kevadel telefoniküsitluse 1000 15-84a. Rootsi elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana ja huvi erinevate puhkusereiside vastu Eestisse järgmisel kolmel aastal. Küsitlustöö korraldas Rootsi uuringufirma PFM Research i Sverige AB, kokkuvõtte koostaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lähema kolme aasta jooksul Eestisse puhkusereisile tulekut pidas väga tõenäoliseks 7% ja üsna tõenäoliseks 20% neist, kes teevad puhkusereise välismaale. Eestisse reisimist juba lähema 12 kuu jooksul pidas väga tõenäoliseks 3,3% ja üsna tõenäoliseks 9,3% neist, kes teevad puhkusereise välismaale. Loe siit!

 

Läti on üks kasvavatest ja olulisematest turgudest Soome ja Venemaa järel. Majutatud Läti turistide arv Eestis moodustas 2013.aastal 5,4% majutatud välisturistidest, olles Soome ja Venemaa järel kolmandal kohal. Ööbimised moodustasid 4% välisturistide ööbimistest (olles selle näitajaga väliskülastajate seas 5. kohal). 2013.aasta oli rekordiline nii ööbimiste kui ka majutatute arvu osas. Loe siit!

 

Saksamaa elanikud on oma kogukulutuste poolest välisreisidele maailmas esikohal, kuid alates 2012. aastast on nad kolmandal kohal Hiina ja USA järel. Saksamaa elanikud teevad Euroopas kõige rohkem ööbimisega välisreise: 2013. aastal 75,3 miljonit reisi, mis moodustas 17% kõigist eurooplaste reisidest. Saksa turistide ööbimised Eestis moodustasid 2013.a. 6% välisturistide ööbimistest, olles Soome ja Venemaa järel kolmandal kohal.  Loe siit

 

Venemaa elanike kulutused välisreisidele on viimastel aastatel kiirelt kasvanud. Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel olid nad 2013.aastal 53,5 miljardi dollariga juba 4. kohal maailmas (Hiina, USA ja Saksamaa elanike järel). 2013.aastal moodustasid nende kogukulutused välisreisidele 4,6% kogu maailmas välisreisidele kulutatud rahast. Eestisse tehti 1,6% puhkusereisidest ja 1,5% mitmepäevastest välisreisidest. Loe siit!  

 

Venemaa elanike välisreisid 2014.aastal

Peale kiiret kasvu perioodil 2010-2013 vähenes Vene turistide ööbimiste arv 2014.aastal paljudes Euroopa riikides. 2014.a. kokkuvõttes vähenes nende ööbimiste arv Eestis 9,6% ning sama palju ka Tšehhis ja Leedus. Siiski on ka riike, kus Vene turistide või nende ööbimiste arv 2014.a. kokkuvõttes kasvas: eelkõige nende populaarseimas puhkusesihtkohas Türgis. UNWTO esialgsetel andmetel vähenesid 2014.aastal Venemaa elanike kulutused välisreisidele rublades arvestatuna 6%. Loe siit

 

Leedu elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana(2013):

Leedu elanikkonna uuringu tellija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Leedu elanikkonna segmentide hulgas Eesti mainet puhkusesihtkohana, huvi erinevate puhkusereiside vastu Eestisse järgmisel kolmel aastal ja erinevate infokanalite potentsiaali Eesti turismiinfo levitamisel. 49% Leedu elanikest ei ole Eestis käinud, 29% on käinud üle kümne aasta tagasi, 11% on käinud 2- 10 aastat tagasi ja 12% on käinud vähem kui kaks aastat tagasi. Eestis käinud Leedu elanikud on kõige enam külastanud Tallinna (86%), sellele järgnevad Tartu (26%), Saaremaa (23%) ja Pärnu (22%). Vaata siit!  

 

Läti elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana (2013):

19% Läti elanikest ei ole Eestis käinud, 24% käis siin viimati üle kümne aasta tagasi, 8% 6-10 aastat tagasi, 18% 2-5 aastat tagasi ja 31% vähem kui kaks aastat tagasi. Rohkem infot leiad  siit

 

 Eesti ja Euroopa turism 2013 (I poolaasta)

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas välisturism 2013.a. esimesel poolaastal kogu maailmas 5,2% (allikas: UNWTO, august 2013).

2013. a. esimesel poolaastal ööbis Eesti majutusettevõtetes 831 424 välisturisti.  Võrreldes 2012.a. sama perioodi rekordilise tulemusega kasvas nende arv 2% ehk 15 658 võrra. Nende poolt veedetud ööde arv oli 1,7 miljonit

Lõuna-Eestit külastavad kõige enam Soome, Saksamaa, Venemaa, Läti ning Rootsi turistid. Vii end kurssi sellega, milline on Eesti potentsiaal puhkusesihtkohana neis riikides:

- Saksamaa (2012)

- Venemaa (Eesti maine puhkusesihtkohana: elanikkonna küsitlus nov. 2009); Eesti potentsiaal sihtkohana (uuendatud sept 2010)

- Läti (uuendatud okt 2010) 

- Rootsi (uuendatud okt 2010)

- Holland (2011) Hollandi turisminõudluse ülevaade.

 Eesti ja maailma turism 2011 jaanuar-august Loe täpsemalt (seisuga 14.10.2011).

2009. aasta suvel käis vähemalt ühel siseriiklikul vaba aja reisil 71% Eesti 15-74-aastastest elanikest, st 742 000 Eesti elanikku. Suve jooksul käis reisimas 77% eestlastest ja 60% mitte-eestlastest, mis näitab, et võrreldes 2008. aastaga oli eestlaste reisimistase jäänud enam-vähem samaks, mitte-eestlaste seas oli aga reisijate osakaal vähenenud (2008. aastal oli see 67%). Loe edasi!

 

Hindamaks Eesti turismisektori rahvusvahelist positsiooni peresõbralikkuse osas, teostas EAS 2009. aastal uuringu. See annab ülevaate turismisektori peresõbralikkuse hetkeolukorrast, sealhulgas lastega peredele huvipakkuvatest ajaveetmisvõimalustest, nende teenindamiseks vajalikust toetavast infrastruktuurist ning  kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest.

 

EAS on kaks aastat korraldanud turismi teeninduskvaliteedi teemalisi koolitusi, kus 2008. a. osales 118 turismiettevõtet. Eesti turismiettevõtete teeninduskvaliteedi pilootuuringu (2009) eesmärk oli saada ülevaade turismiettevõtete teeninduskvaliteedi üldisest tasemest, mille tulemusena saab EAS planeerida täiendavaid turismi teeninduskvaliteedi koolitusi.

Kes mineviku ei mäleta, sel pole tulevikku. Nii et heida pilk peale ka Eesti turismistatistika põhinäitajatele 1993-2006 ja Eesti turismi põhinäitajatele 2008 ning võrdlusele lähiriikidega.

2009. aastal tegi OÜ Positium LBS sihtasutusele uurimuse "Sise- ja välisturistid Lõuna-Eesti maakondades ajaperioodil 1. november 2007 kuni 31. oktoober 2008". Uurimisperioodil viibis Lõuna-Eestis 1,06 miljonit välisturisti ja 5,30 miljonit siseturisti. Kõige külastatavamaks maakonnaks nii välis- kui siseturistide poolt oli Tartumaa. Välisturistide puhul kuulusid külastavamate maakondade esikolmikusse veel Valgamaa ja Võrumaa, siseturistidel aga Jõgevamaa ja Viljandimaa. Loe täpsemalt!

2007. aastast pärineb aga sihtasutuse institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamise aruanne. Koostöömudeli väljatöötamisel kasutati stsenaariumimeetodit.: koostati 5 alternatiivset stsenaariumit ning kirjeldati neid viiel dimensioonil – sihtasutuse ülesanded ja tegevused, esindatud huvid, rahastamine, töötajad ning  tegevusest kasu saajad. Loe edasi!

 

Muu turismistatistika leiad Statistikaameti kodulehelt.

Puhka aktiivselt!
Naudi ajalugu ja kultuuri!
Lõõgastu!
Mine loodusesse!
Share to Facebook Email This